Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika) – 3 600,00zł

Szanowni Państwo,
Zapraszamy na studia podyplomowe.
Realizacja: Kraków, Rzeszów, Ziemięcice koło Gliwic.

Studia podyplomowe Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (OLIGOFRENOPEDAGOGIKA) mają charakter kwalifikacyjny – nadają kwalifikacje
w zakresie pedagogiki specjalnej i przygotowują do wykonywania zawodu nauczyciela, zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. 2017, poz. 1575) oraz 
Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019, poz. 1450).

Przebieg i organizacja studiów

 • studia kwalifikacyjne, trwające 3 semestry

 • 450 godzin zajęć oraz 180 godzin praktyk dla nauczycieli

 • 390 godzin zajęć i 120 godzin praktyk dla pedagogów specjalnych

 • zajęcia realizowane są w trybie niestacjonarnym, w piątki po południu i soboty średnio co dwa tygodnie 

Cele kształcenia

Celem studiów jest wyposażenie słuchacza w wiedzę psychologiczno-pedagogiczną oraz
w umiejętności niezbędne do pracy opiekuńczo-wychowawczej, dydaktycznej i terapeutycznej
z osobami z niepełnosprawnością intelektualną. Program kształcenia obejmuje najistotniejsze zagadnienia z obszaru pedagogiki specjalnej m.in.: interdyscyplinarne podstawy integracji i inkluzji osób z niepełnosprawnością, podstawy wczesnego wspomagania rozwoju, dydaktykę specjalną, podstawy wychowania, edukacji, terapii i rehabilitacji osób niepełnosprawnych intelektualnie, diagnozę funkcjonalną i konstruowanie programów edukacyjno-terapeutycznych  czy metodykę kształcenia specjalnego, ze wskazaniem najnowszych oraz innowacyjnych  rozwiązań w tym zakresie

Adresat studiów

Studia podyplomowe w zakresie Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika) adresujemy do osób pragnących zdobyć przygotowanie do pracy w szkołach
i ośrodkach specjalnych – sprofilowanych na kształcenie osób z niepełnosprawnością intelektualną,
a także w oddziałach integracyjnych szkół ogólnodostępnych oraz w placówkach pracy z dorosłymi.

Sylwetka absolwenta

Absolwenci studiów podyplomowych posiadający kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym typie szkoły lub rodzaju placówki uzyskują kwalifikacje do edukacji (prowadzenia zajęć) osób niepełnosprawnych intelektualnie. Osoby posiadające przygotowanie pedagogiczne uzyskują kwalifikacje do prowadzenia przedmiotu (prowadzenia zajęć), jak również do pracy w placówkach specjalnych w ramach danego przedmiotu (prowadzenia zajęć). Poza nauczaniem absolwenci będą posiadali kwalifikacje do pracy w placówkach opiekuńczych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, takich jak warsztaty pracy chronionej (aktywizacji zawodowej osób
z niepełnosprawnością), warsztaty terapii zajęciowej, domy pomocy społecznej, placówki dziennego pobytu i inne ośrodki.

Warunki ukończenia studiów podyplomowych

 • uczestnictwo w zajęciach programowych

 • zdanie egzaminów przewidzianych programem

 • egzamin końcowy

 • wniesienie wymaganych opłat

Wymagane dokumenty

 • Kwestionariusz osobowy

 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

 • Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych.

 • Potwierdzenie przygotowania pedagogicznego

Opłaty

Cena za całość szkolenia – 3 600,00 zł
Możliwość zapłaty w III ratach 

Płatność przed rozpoczęciem semestru.

Kontakt

Galicyjska Fundacja „Wsparcie, Integracja, Rozwój”
 ul. Józefa Piłsudskiego 6/9, 31-109 Kraków,
e-mail: godn@gce.krakow.pl tel.: 
730 039 431, 516 011 002 
tel/ fax: 12-637 09 04, sekretariat: 12-638 47 92

Karta zgłoszenia