Kurs Instruktor praktycznej nauki zawodu

Program szkolenia Instruktor praktycznej nauki zawodu jest zgodny z:

 • Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 roku (Dz.U. z dnia 31 sierpnia 2017 r. poz. 1644) w sprawie praktycznej nauki zawodu.

Po ukończeniu kursu Instruktor praktycznej nauki zawodu otrzymuje zaświadczenie na podstawie Zgody Małopolskiego Kuratora Oświaty nr NP-III.5633.3.2021.BI zatwierdzającej program przedmiotowego kursu.

 

 1. Przebieg i organizacja kursu:

1) Psychologia.

– Podstawowe pojęcia psychologii.

– Poznanie i spostrzeganie społeczne

– Kontekst psychologiczny projektowania procesów edukacyjnych.

– Sylwetka rozwojowa ucznia w okresie adolescencji i wczesnej dorosłości

– Kontakty społeczne ucznia.

2) Pedagogika.

– Wychowanie a rozwój

– Zawód instruktora

– Komunikacja i kultura języka

– Pojęcie normy i patologii.

– Progi edukacyjne

– Bezpieczeństwo młodocianego w zakładzie pracy

– Współpraca instruktora z rodzicami i szkołą.

3) Metodyka.

– Kształcenie w zawodzie

– Zajęcia praktyczne

– Rola instruktora

– Struktura jednostki metodycznej

– Metody i zasady nauczania

– Formy pracy

– Projektowanie środowiska materialnego zajęć: środki dydaktyczne (dobór i wykorzystanie), zastosowanie mediów i technologii informacyjnej.

– Ocenianie osiągnięć edukacyjnych młodocianych w świetle obowiązujących przepisów prawa

– Dostosowywanie działań pedagogicznych do potrzeb i możliwości młodocianego, w szczególności do tempa uczenia się młodocianego ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

– Specyficzne trudności w uczeniu się.

– Sytuacje wychowawcze w toku zajęć praktycznych

4) Praktyka metodyczna:

– Obserwowanie zajęć praktycznej nauki zawodu

– Pełnienie roli instruktora praktycznej nauki zawodu

– Analiza i ocena własnej pracy i jej efektów oraz pracy uczniów

– Prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania praktycznej nauki zawodu.

Miejsce realizacji praktyk:

Możliwość realizacji praktyki zawodowej w wybranych zakładach na terenie Krakowa lub innych wskazanych przez słuchacza spełniających wymogi określone w programie.

Łączny czas rwania szkolenia: 48 godzin.

Realizacja zajęć: piątki 16:30 – 20:30 i soboty 9:00 – 16:30; średnio co dwa tygodnie.

 

 1. Cele kształcenia:

Kurs pedagogiczny przeznaczony jest dla osób, które ubiegają się o uzyskanie prawa do nauczania zawodu i chcą zdobyć kwalifikacje pedagogiczne. Przygotowuje on do pracy z młodzieżą jak i osobami dorosłymi. Podstawowym celem kursu jest przygotowanie słuchaczy do pracy dydaktyczno – wychowawczej. Dodatkowo można nauczyć się m.in. praktycznej nauki zawodu w zakładach pracy oraz innych pozaszkolnych form nauczania. Ukończenie kursu pedagogicznego jest warunkiem do przyjmowania uczniów, praktykantów w zakładach usługowych. Na przykład w zakładach fryzjerskich, kosmetycznych, krawieckich i wielu innych oraz placówkach handlowych sklepach i zakładach produkcyjnych.

 

 1. Adresat szkolenia:

Szkolenie skierowane jest do osób zainteresowanych w/w tematyką, w szczególności: pracowników lub właścicieli zakładów usługowych prowadzący zajęcia praktyczne z uczniami, opiekunowie praktyk zawodowych posiadających:

3.1. tytuł zawodowy w zawodzie, którego będą nauczać, lub w zawodzie pokrewnym do zawodu, którego będą nauczać, i co najmniej trzyletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, oraz:

– świadectwo ukończenia technikum, branżowej szkoły II stopnia, technikum uzupełniającego lub szkoły równorzędnej lub

– świadectwo ukończenia szkoły policealnej lub dyplom ukończenia szkoły pomaturalnej lub policealnej, lub:

3.2 tytuł robotnika wykwalifikowanego lub równorzędny w zawodzie, którego będą nauczać, i co najmniej czteroletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, oraz:

– świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego, liceum zawodowego, liceum technicznego, liceum profilowanego, uzupełniającego liceum ogólnokształcącego lub

– świadectwo ukończenia technikum, branżowej szkoły II stopnia i technikum uzupełniającego, kształcących w innym zawodzie niż ten, którego będą nauczać, lub

– świadectwo ukończenia średniego studium zawodowego, lub

3.3 dyplom ukończenia studiów:

– na kierunku odpowiednim dla zawodu, którego będą nauczać, oraz co najmniej dwuletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, lub

– na innym kierunku niż odpowiedni dla zawodu, którego będą nauczać, oraz co najmniej czteroletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, lub

3.4 tytuł zawodowy w zawodzie, którego będą nauczać, lub w zawodzie pokrewnym do zawodu, którego będą nauczać, i co najmniej sześcioletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, oraz świadectwo ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej lub branżowej szkoły I stopnia, lub

3.5 tytuł mistrza w zawodzie, którego będą nauczać, lub w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, którego będą nauczać.

 

 1. Sylwetka absolwenta:

Osoby, które ukończą szkolenie, będą posiadały wiadomości i umiejętności w zakresie:

 • Ukończenie kursu umożliwia przyjmowanie praktykantów na praktyczną naukę zawodu w zakładach usługowych (fryzjerskich, kosmetycznych, krawieckich, itp.), restauracjach, hotelach, sklepach, zakładach produkcyjnych i innych.

   

 1. Warunki ukończenia szkolenia:

 • uczestnictwo w zajęciach programowych

 • wniesienie wymaganych opłat

   

 1. Opłaty

 • Cena za całość szkolenia – 600,00 zł

   

Kontakt

Galicyjska Fundacja „Wsparcie, Integracja, Rozwój”

ul. Józefa Piłsudskiego 6/9, 31-109 Kraków,

e-mail: godn@gce.krakow.pl tel.: 516 011 002

tel/ fax: 12-637 09 04, sekretariat: 12-638 47 92

Karta zgłoszenia